portadaposicionament subvencions

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’any anterior. Es tracta d’una convocatòria anual, les bases de la qual tenen com a finalitat la millora de la cohesió social, la participació ciutadana, l’associacionisme, el civisme i la convivència a la ciutat. 

L’objectiu de l’informe és extreure’n idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors. D’aquesta manera facilitem l’accés i la gestió d’aquestes subvencions per part de les associacions i contribuïm a fer la millor gestió possible d’aquesta dotació econòmica pública que en el cas de la convocatòria del 2020 va ser de més de 20 milions d’euros.

Fruit de la valoració de les conclusions proposem:

  • Prioritzar les entitats sense ànim de lucre: Un any més veiem com a través d’aquesta convocatòria es financen grans inversions a la ciutat que, en molts casos, estan impulsades per empreses privades. Tot i que es dona per suposat que aquestes subvencions estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre, no entenem perquè hi ha determinats àmbits de la convocatòria en els quals s’hi poden presentar les empreses privades. Aquestes organitzacions, amb finalitats lucratives, tenen més capacitat de generar recursos econòmics i d’accedir a d’altres fons públics. De fet, les subvencions atorgades a aquestes empreses són les més elevades. De les 23 subvencions amb un import atorgat de 50.000€ o més, 11 (el 47,8%) han anat a mans d’empreses no cooperatives. De les 10 subvencions més elevades, 5 han estat atorgades a empreses no cooperatives. L’import total atorgat a les 10 subvencions amb un import més elevat representa el 77,5% de la quantitat sol·licitada, en front del 56,9% del conjunt d’entitats sol·licitants. Per tot plegat, creiem que no haurien de tenir cabuda en aquesta convocatòria anual perquè es resten recursos a les entitats que si que comparteixen les finalitats de la convocatòria i demanem, un any més, que aquests projectes és financiïn a través d’altres fórmules de concessió, com podrien ser els convenis.
  • Reclamem adequar la convocatòria a la realitat i a les possibilitats associatives. Això exigeix més eines per conèixer quina és la realitat de les entitats de la ciutat, fer més participatius els canvis que s’introdueixin en cada convocatòria.
  • Reclamem prioritzar l’associacionisme de barri. Fins al 2018 el suport econòmic a projectes d’àmbit de districte havia anat disminuint en relació amb el que rebien els projectes d’àmbit de ciutat. En aquest sentit, reclamem que es potenciï amb més fermesa el canvi de tendència iniciat el 2019 i que, per tant, es reforci el pressupost destinat als projectes d’àmbit de districte.
  • En l’informe advertim que hi ha 396 subvencions amb un import atorgat inferior als 500 euros, algunes de les quals són de 100 euros. Creiem que caldria valorar si el mecanisme adequat per rebre els imports més baixos és aquest model de subvencions, que comporta un desgast de gestió important a les entitats. Per la nostra banda ens comprometem treballar amb aquestes entitats que han rebut aquests imports per valorar millores en el model.
  • Cal actualitzar les bases actuals de la convocatòria (que daten del 2015). Aprofitant el nou Pla Estratègic de Subvencions proposem renovar les bases i demanem que se n’aprovin unes de noves que responguin a l’actual mandat municipal i que aquesta renovació es faci a través del diàleg amb tots els agents implicats, entre ells les associacions de la ciutat.

Podeu accedir al posicionament complet en aquest enllaç

Finalment us convidem a participar del Grup de Treball de Fiscalitat i Subvencions des del que treballem plegats aquests aspectes.