portada_fiscalitat

Esdevé estratègic que les ONL treballem per una nova fiscalitat associativa que permeti desenvolupar un marc fiscal i legal que faciliti i incentivi l’associacionisme i eviti equiparar-lo al de les persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial.

El dret d’associació és un dret fonamental de totes les persones, reconegut a l’article 20 de la Declaració Internacional de Drets Humans, adoptada i proclamada per la
Resolució de l’Assemblea General 217 A de 10 de desembre de 1948 de l’ONU. A l’Estat espanyol el dret d’associació es reconeix a l’article 22 de la Constitució Espanyola i es regula per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març. A més, a Catalunya estem a punt d’iniciar el tràmit parlamentari de la Llei de Foment de l’Associacionisme.

A banda, el context econòmic i social actual ha canviat de forma substancial des de l’aprovació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afanys lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Avui es fa necessària una adequació del marc legal vigent a les demandes de participació dels diferents sectors de la societat civil.

En aquest context, i enmig de la crisi provocada per la pandèmia, creiem que és estratègic que les ONL treballem per una nova fiscalitat associativa que permeti desenvolupar un marc fiscal i legal que faciliti i incentivi l’associacionisme i eviti equiparar-lo al de les persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial. En aquest marc, el passat mes de març el grup del PDCAT del “Grupo Plural en el Congreso” va presentar una proposició de reforma de la Llei 49/2002 que va ser admesa a tràmit per 245 vots a favor, per tant s’obre una oportunitat per a la reformulació d’aquesta llei.

Per això ens comprometem a:

 • Iniciar un grup de treball específic que elabori propostes i exerceixi d’interlocutor amb l’administració per avançar en l’establiment d’un règim fiscal de les associacions que fomenti la participació privada en activitats d’interès general, impulsant i potenciant el compromís econòmic i social de la societat civil en la realització d’activitats d’interès general.
 • Iniciar un procés de reflexió conjunta sobre:
  • La regulació de la Utilitat Pública
  • La nova llei de mecenatge
  • Propostes de regulació quant a l’Impost de Societats
  • Propostes de regulació quant a l’Impost sobre el Valor Afegit
  • Treballar de forma explícita amb l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar un règim tributari propi en la Carta Municipal

Finalment, fem una crida a les administracions municipals, de país i estatals, així com als diferents grups polítics a entomar aquest debat de forma valenta i escoltar i acollir les nostres propostes, mentre no puguem decidir sobre una hisenda pública catalana.

Us podeu descarregar el posicionament en aquest enllaç.

Finalment us convidem a participar del Grup de Treball de Fiscalitat i Subvencions des del que treballem plegats aquests aspectes.