Posicionament CAB: Per uns canals de participació ciutadana més efectius!

cab segonaopcioDurant el mes de maig passat, el Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de BCN, acordava reduir els 560 espais participatius existents per tal de simplificar l’estructura de participació ciutadana i fer-la més eficaç. Aquesta era una proposta recollida en el Pla Director Municipal de Participació Ciutadana. Davant d’algunes informacions aparegudes en els darrers dies, en les quals s’explica que el consistori està treballant amb la resta de grups municipals en la nova proposta, des del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), en tant que principal plataforma interassociativa de la ciutat, hem elaborat el següent posicionament:

 

  • Valorem positivament que es treballi per racionalitzar els espais de participació de l’administració. Aquesta racionalització era una de les demandes consensuades per les entitats de la ciutat en el marc del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona, i va quedar palesa en la publicació que recull les conclusions del Congrés, presentada a principis del passat 2012.
  • Recordem, però, que una simple reducció dels canals no té perquè millorar la qualitat de la participació ciutadana a la ciutat. En aquest sentit, i com també apareixia en el document de conclusions del Congrés, considerem necessari aconseguir:
    • Incrementar la coordinació efectiva entre els diferents organismes municipals de participació territorial i sectorial de la ciutat.
    • Legitimar i prestigiar els espais de participació, dotant-los de capacitat de decisió.

A través de la nostra participació en el Consell de Ciutat, des del CAB hem incidit per tal de posar de manifest aquestes demandes del teixit associatiu barceloní, reclamant que es vetlli per aconseguir una estructura d’espais participatius elaborada seguint criteris de qualitat i que s’eviti que es converteixin en espais informatius i sense capacitat de decisió.

És evident que és a l’administració a qui pertoca definir la nova estructura de canals de participació ciutadana de Barcelona, i sabem que està treballant en aquesta línia. Tot i això, demanem que el consistori presenti una proposta que tingui el màxim consens dels grups municipals, en la que s’hi indiqui quins espais es mantenen o es generen, quina finalitat tenen cadascun d’ells, a qui van dirigits i quin ús real se’n farà. Des del teixit associatiu hem de poder valorar-la i aportar el nostre valor afegit a la construcció d’un nou model, que millori decisivament els canals de participació que la ciutadania té a la seva disposició.

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

13 de Març de 2013