Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 79
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 79. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri obligatori per accedir a algunes subvencions, convenis o com a element a puntuar en el procés tècnic.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.5.8 Participarem, en el si del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, en la definició, implantació i seguiment d'un nou model de clàusula social en la contractació pública, que beneficiï les entitats sense finalitat de lucre.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.7 Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d'utilitat pública com a garantia de qualitat

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)