Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 70
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 70. Fer dels espais informatius i consultius de l’administració, uns espais amb capacitat de decisió.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.1.3.1 Potenciarem el Consell Escolar de Barcelona perquè continuï sent l'instrument útil de diàleg i cooperació de la comunitat educativa de la ciutat, com a eina de prevenció i resolució de conflictes, com a espai de direcció i presa de decisions col·l
  • 1.6.3.1 Impulsarem al nou Consell de Cultura de Barcelona com a primer òrgan de participació de les polítiques culturals de la ciutat i el dotarem del mateix nivell d'atribucions que prevegi la Llei del consell de cultura i de les arts com a òrgan executi
  • 1.7.5.2 Consolidarem el Consell de Ciutat com a màxim òrgan de referència participativa de la ciutat i, en especial, per a la participació en la definició de grans polítiques municipals
  • 1.9.4.2 Enfortirem el Consell Municipal d'Immigració (CMIB) com a principal òrgan de participació i consulta de les associacions d'immigrants a la ciutat mitjançant la informació i el debat sobre les actuacions sectorials municipals en matèria d'immigraci
  • 1.9.5.1 Elaborar un Programa Municipal d'Interculturalitat amb la participació activa de la xarxa associativa

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F12.2 Fomentar la participació de les entitats en els processos legislatius i d'establiment de mesures que tenen una afectació directa en la seva activitat i intervenció
  • F13.2 Fomentar una relació de confiança entre l'administració pública i les entitats
  • F15.1 Potenciar la presència de les entitats de voluntariat als centres educatius com a transmissores dels valors de la comunitat i per contribuir a l'educació en valors d'infants i joves
  • F16.3 Elaborar un diagnòstic de l'estat actual dels espais de participació de totes les administracions (creació, funcions i desenvolupament)

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L6.7. Reconèixer les formes específiques d’organització social i associacionisme dels joves i la seva inclusió en tots els òrgans i processos participatius en què sigui possible. Vetllar per la qualitat de les accions participatives en aquest camp, per evitar el fracàs i la consegüent desmotivació. En aquest sentit, també: a) Assegurar la participació institucional del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en els òrgans de participació de la ciutat, reconeixent-lo com a representant i interlocutor vàlid de la veu de la gent jove de la ciutat. b) Reconèixer les plataformes territorials de joventut com a interlocutores vàlides de la veu dels joves del districte, sempre que esdevinguin representatives del teixit associatiu juvenil existent, i impulsar la creació d'aquells mecanismes que garanteixin un diàleg continuat amb l'Administració i el Districte per tal d'acordar i fer el seguiment de les accions en matèria de joventut que es duguin a terme en el territori.
  • L6.11. Impulsar que en els òrgans de decisió, seguiment i coordinació dels diferents equipaments juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) hi hagi una participació rellevant del teixit associatiu juvenil representatiu de l’àmbit d’actuació (ciutat/districte/barri). Promoure que la gestió dels casals de joves sigui desenvolupada per les associacions juvenils del territori, si mostren el desig corresponent de fer-ho.
  • L6.10. Assegurar-se que els processos participatius d’iniciativa municipal que es desenvolupin a la ciutat per a la implementació de plans i projectes que afecten principalment el sector juvenil de la ciutat es facin en col·laboració amb els agents juvenils socials representatius corresponents i garanteixin el retorn dels resultats i les conclusions.
  • L5.20. Avançar cap a incloure la participació a instituts i empreses municipals, organismes públics participats per l’Ajuntament de Barcelona, com també als espais de govern que no disposen de consell de participació, especialment els consorcis municipals amb altres administracions valorant els casos què sigui factible.
  • L5.17. En la mateixa línia, estudiar amb deteniment la conveniència d’establir el vot proporcional d’acord amb la representativitat de cada entitat o bé mantenir el vot igualitari entre les associacions participants en aquells òrgans de participació que preveuen la votació com a mecanisme de presa de decisions.
  • L5.1. El Consell de Ciutat, en el marc del procés de seguiment del PAM 2008-2011, ha de vetllar perquè en tots els àmbits de l’activitat municipal, inclosos els instituts i les empreses en els quals l’Ajuntament participa amb més del 50% de la titularitat, tinguin establerts els òrgans i els espais de participació de les associacionsdel sector o el territori corresponent, d’acord amb la voluntat expressada per l’equip de govern.
  • L4.29. Considerar l’impuls no tan sols dels processos que sorgeixen de l’Administració cap als ciutadans (top-down), sinó també dels que sorgeixen a iniciativa de la ciutadania (bottom-up). De la mateixa manera, reforçar accions que promoguin aquesta iniciativa ciutadana, com podrien ser les polítiques de foment de l’associacionisme.
  • L3.12. Limitar el temps que es dedica en els espais de participació a la informació, de manera que no superi un terç de les sessions