Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 69
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 69. Incorporació de millores en el funcionament dels espais de participació municipals i de l’administració en general.
 • El PDPC incorpora moltes propostes de millora dels espais de participació que encara s'han de dur a terme. A nivell de la Generalitat seria molt útil la elaboració del diagnòstic que es planteja.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.1.3.3 Continuarem fomentant l'actuació dels consells escolars municipals de districte perquè, partint de la seva tasca actual, vagin esdevenint un veritable Consell Educatiu, a partir de la presència dels consells escolars de centre, les entitats educat
  • 1.2.2.1 Continuarem impulsant aquelles formes i processos innovadors de participació de les dones en la vida i el govern de la ciutat. Millorarem les estratègies de participació i potenciarem les entitats de dones amb vista a la seva participació en el Co
  • 1.7.5.1 Treballarem conjuntament, en el si del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, la definició, implantació i seguiment de les polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat.
  • 3.9.1.3 Reforçarem el Consell Municipal de Consum com a instrument de participació i consulta d'entitats i agents socials

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F16.3 Elaborar un diagnòstic de l'estat actual dels espais de participació de totes les administracions (creació, funcions i desenvolupament)

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L3.12. Limitar el temps que es dedica en els espais de participació a la informació, de manera que no superi un terç de les sessions
  • L3.6. A fi d’obrir el ventall de la participació, s’ha de tendir a incorporar, allà on hi hagi acord, associacions i ciutadans individuals que no hagin format part de cap espai a partir del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes i el Registre Ciutadà, de manera aleatòria.
  • L4.29. Considerar l’impuls no tan sols dels processos que sorgeixen de l’Administració cap als ciutadans (top-down), sinó també dels que sorgeixen a iniciativa de la ciutadania (bottom-up). De la mateixa manera, reforçar accions que promoguin aquesta iniciativa ciutadana, com podrien ser les polítiques de foment de l’associacionisme.
  • L5.1. El Consell de Ciutat, en el marc del procés de seguiment del PAM 2008-2011, ha de vetllar perquè en tots els àmbits de l’activitat municipal, inclosos els instituts i les empreses en els quals l’Ajuntament participa amb més del 50% de la titularitat, tinguin establerts els òrgans i els espais de participació de les associacionsdel sector o el territori corresponent, d’acord amb la voluntat expressada per l’equip de govern.
  • L5.17. En la mateixa línia, estudiar amb deteniment la conveniència d’establir el vot proporcional d’acord amb la representativitat de cada entitat o bé mantenir el vot igualitari entre les associacions participants en aquells òrgans de participació que preveuen la votació com a mecanisme de presa de decisions.
  • L5.20. Avançar cap a incloure la participació a instituts i empreses municipals, organismes públics participats per l’Ajuntament de Barcelona, com també als espais de govern que no disposen de consell de participació, especialment els consorcis municipals amb altres administracions valorant els casos què sigui factible.
  • L6.10. Assegurar-se que els processos participatius d’iniciativa municipal que es desenvolupin a la ciutat per a la implementació de plans i projectes que afecten principalment el sector juvenil de la ciutat es facin en col·laboració amb els agents juvenils socials representatius corresponents i garanteixin el retorn dels resultats i les conclusions.
  • L6.11. Impulsar que en els òrgans de decisió, seguiment i coordinació dels diferents equipaments juvenils de la ciutat (espais joves i casals de joves) hi hagi una participació rellevant del teixit associatiu juvenil representatiu de l’àmbit d’actuació (ciutat/districte/barri). Promoure que la gestió dels casals de joves sigui desenvolupada per les associacions juvenils del territori, si mostren el desig corresponent de fer-ho.
  • L6.7. Reconèixer les formes específiques d’organització social i associacionisme dels joves i la seva inclusió en tots els òrgans i processos participatius en què sigui possible. Vetllar per la qualitat de les accions participatives en aquest camp, per evitar el fracàs i la consegüent desmotivació. En aquest sentit, també: a) Assegurar la participació institucional del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en els òrgans de participació de la ciutat, reconeixent-lo com a representant i interlocutor vàlid de la veu de la gent jove de la ciutat. b) Reconèixer les plataformes territorials de joventut com a interlocutores vàlides de la veu dels joves del districte, sempre que esdevinguin representatives del teixit associatiu juvenil existent, i impulsar la creació d'aquells mecanismes que garanteixin un diàleg continuat amb l'Administració i el Districte per tal d'acordar i fer el seguiment de les accions en matèria de joventut que es duguin a terme en el territori.