Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 62
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O4: Generar coneixement com a sector
 • 62. Elaboració d’una diagnosi de cada sector per compartir publicacions, estudis, base de dades i estadístiques que es puguin utilitzar des de tots els sectors
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.2 Impulsarem la creació de xarxes interassociatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i la realització de projectes conjunts que promoguin la diagnosi, l'anàlisi, l'avaluació i les propostes de millora de la realitat associativa

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L5.8. En el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, impulsar la difusió de les bones pràctiques en participació de les associacions a Barcelona, revisar les experiències dutes a terme i fomentar-ne la documentació i l’avaluació.