Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 61
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O4: Generar coneixement com a sector
 • 61. Elaboració d’un catàleg d’indicadors que permeti donar valor a les aportacions del teixit associatiu a la cohesió social i el bé comú.
 • La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ha fet una feina sobre les clàusules socials que podeu consultar en el següent enllaç: http://www.clausulessocials.cat/
  Des de la Red de Consultoria Social s'ha fet una feina en aquest sentit que podeu consultar en aquest enllaç: http://www.indicadoressociales.org
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.8 Elaborar materials de difusió i proveir de recursos a les entitats per tal de facilitar la cerca de finançament privat i la diversificació de fonts d'ingressos
   • F14.4 Elaborar guies d'indicadors segons sectors que facilitin la coneixença de l'impacte social dels projectes i facilitar i millorar el procés d'avaluació

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)