Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 53
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O2: Promoure el Codi Ètic d’Associacions de Barcelona
 • 53. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri de puntuació per accedir a convenis, locals, participació en espais municipals ...
 • Es reforça el Codi Ètic com a eina de qualitat associativa, però segons aquesta mesura no hi ha cap discriminació positiva en l'accés a recursos a aquelles entitats que hagin subscrit el Codi Ètic ni es reconeix a l'hora d'accedir a convenis o subvencions
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.7 Afavorir que les entitats puguin obtenir el certificat d'utilitat pública com a garantia de qualitat
   • F7.2. Millorar la llei vigent fomentant la rendició de comptes i la transparència de les entitats de primer i segon nivell
   • F7.3. Incentivar en les entitats la pràctica de la transparència i rendició de comptes considerant aquest com a un dels criteris de valoració dels ajuts.
   • F7.4. Facilitar la creació d'òrgans i entitats de caràcter autònom que auditin en transparència i rendició de comptes
   • F7.5 Fomentar que les entitats facin auditories econòmiques a partir d'un determinat volum econòmic, tot facilitant el suport d'aquestes per par de l'administració pública

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L5.5. En el marc de la mesura anterior, estudiar que els diferents consells municipals incorporin l’obligatorietat que les entitats escollides per formar-ne part hagin subscrit el Codi ètic de les associacions de Barcelona.
   • L5.4. Donar suport a la difusió i la defensa del Codi ètic de les associacions de Barcelona i, amb aquesta finalitat, facilitar els recursos disponibles de formació i avaluació escaients i informar-ne les associacions.