Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 51
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L2: Potenciar un associacionisme coordinat i organitzat
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics entre les associacions
 • 51. Fer de les coordinadores associatives un dels agents de referència, interlocució i promoció del teixit associatiu
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.2 Atorgarem el suport necessari per al manteniment i la consolidació del Consell de la Joventut de Barcelona com a agent vertebrador del teixit associatiu juvenil de la ciutat, com també per a la creació i el desenvolupament de les plataformes terri
  • 1.7.4.1 Mantindre l'equilibri entre exercir la llibertat per constituir noves associacions i frenar l'excessiva atomització del sector. Per tant, es prioritza la necessitat de treballar en xarxa, fomentar les federacions de segon i tercer nivell i generar
  • 1.7.4.8 Continuarem destinant les subvencions municipals preferentment al foment del treball en xarxa i la participació interna en les entitats i establirem mecanismes innovadors que permetin una millor gestió i justificació de les subvencions per part de
  • 1.7.4.10 Complementarem la convocatòria anual de subvencions oberta a totes les entitats ciutadanes amb l'establiment de convenis de cooperació interanuals amb les federacions de segon nivell i les entitats més representatives de la ciutat.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F13.3 Clarificar el paper de l'administració en relació a l'associacionisme i el voluntariat i disposar d'interlocutors clars, tenint en compte també les entitats d'àmbit local

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L5.6. Donar suport especialment als processos d’articulació associativa, creació i consolidació de xarxes d’associacions de segon i tercer grau, tant de tipus sectorial com territorial.