Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 46
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O4: Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, laboral i associativa
 • 46. Impulsar iniciatives per donar a conèixer els diferents col·lectius i associacions de l'entorn més proper obrint els centres de treball a les entitats
 • En aquest sentit cal destacar experiències com la Permanent Associativa del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona o les trobades de les associacions membres del Consell de Ciutat. Ambdós espais liderats per el CAB.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.1 Mantindre l'equilibri entre exercir la llibertat per constituir noves associacions i frenar l'excessiva atomització del sector. Per tant, es prioritza la necessitat de treballar en xarxa, fomentar les federacions de segon i tercer nivell i generar

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)