Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 40
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O4: Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, laboral i associativa
 • 40. Reivindicació de polítiques de conciliació de la vida personal, laboral i associativa (horaris flexibles que assumir responsabilitats amb plenes garanties.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.4.1.1 Impulsarem el Pacte local del temps de Barcelona, un acord social per avançar cap a una ciutat més conciliadora, una ciutat que impulsa la participació i la complicitat de la societat civil per millorar la vida quotidiana.
  • 1.4.3.3 Continuarem avançant en el desplegament d'un model d'Administració electrònica i d'adequació dels horaris dels serveis d'atenció al públic i els equipaments que faciliti i complementi les mesures d'usos del temps que proposem.
  • 1.4.4.1 Promourem la responsabilitat social de les empreses en l'àmbit dels usos del temps i desplegarem plans d'acompanyament i suport per fomentar els objectius del Pla Concilia

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F4.3. Tenir en compte des de les entitats la conciliació de la vida familiar, laobral i voluntària; cercant espais de participació del voluntariat que la possibilitin i incidint des del mateix sector en la seva consideració en aquells aspectes de relació
  • F6.5 Impulsar que les dones accedeixin a a càrrecs de responsabilitat de les entitats

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)