Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 28
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O3: Generar coneixement sobre l’associacionisme
 • 28. Recull d’experiències i bones pràctiques de funcionament i dels projectes de l’associació
 • La mesura del 2n Congrés i la del PDMPC són coincidents. Tanmateix caldria consensuar què es considera com a bona pràctica des del sector associatiu i des de l'àmbit municipal.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.2 Impulsarem la creació de xarxes interassociatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i la realització de projectes conjunts que promoguin la diagnosi, l'anàlisi, l'avaluació i les propostes de millora de la realitat associativa

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F2.5. Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de voluntariat de l'entitat
  • F6.3.a Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i els materials de suport a les estructures organitzatives de les entitats: editar manuals de qualitat i de bones pràctiques per a la gestió d'entitats i per l'establiment de protoc
  • F7.1.Ampliar i millorar els mecanismes de foment de la transparència com ara: A. elaborar i difondre guies de bones pràctiques i de transparència, B. promoure la publicació i la difusió de les memòries de les entitats. C. Fomentar l'ús de les Tecnologies
  • F8.4. Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la gestió i organització del voluntaria i la col·laboració del personal remunerat i voluntarial al si de les entitats
  • F13.6 Fer un recull de bones pràctiques de projectes en el que intervinguin les entitats, les empreses i l'administració

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L1.10. La Direcció de Participació i Associacionisme (Observatori Local de la Democràcia Participativa,OLDP) i el Consell de Ciutat han de fer, cada dos anys, un recull de bones pràctiques participatives (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat), que ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat.
  • L4.10. Integrar en el banc de bones pràctiques participatives experiències tant de l’àmbit municipal com associatiu (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat). Aquest banc ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat, en el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, i constituir una eina d’aprenentatge i també un element de prestigi del model de Barcelona mitjançant la seva difusió en àmbits de col·laboració com ara l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP).
  • L5.8. En el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, impulsar la difusió de les bones pràctiques en participació de les associacions a Barcelona, revisar les experiències dutes a terme i fomentar-ne la documentació i l’avaluació.