Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 25
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 25. Fer campanyes de difusió dels projectes associatius en els mitjans de comunicació de l’Administració.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.1.1.5 Crearem diversos programes de formació i escolta a les famílies, tenint en compte les seves especificitats, amb l'objectiu de donar suport als pares i les maners en la cura i educació dels seus fills i filles des d'una perspectiva integral. Facili

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F12.3 Prestar suport a la recerca, la publicació i la comunicació de les entitats
  • F2.7. Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat
  • F3.2. Afavorir l'aparició del voluntariat als mitjans de comunicació
  • F3.3. Oferir recursos perquè les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat
  • F15.2 Promoure campanyes de sensibilització del món associatiu i de la importància del fet d'associar-se
  • F15.4 Facilitar l'aparició de les entitats i el voluntariat als mitjans de comunicació, tot promovent una visió positiva

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L1.11. La Direcció de Participació i Associacionisme, conjuntament amb els àmbits municipals corresponents i el Consell de Ciutat, ha de dur a terme un Pla de comunicació de la participació ciutadana, adreçat a tots els territoris i àmbits de la participació, que inclogui les principals directrius i orientacions d’aquest Pla. El Pla de comunicació ha de tenir en compte els criteris següents: a) Complir el Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Barcelona, b) Utilitzar un llenguatge qu sigui clar per a la majoria de ciutadans, amb una atenció especial a les persones amb diversitat funcional. c) A l'hora de fer la difusió, tenir presents els punts de trobada dels barris i en particular aquells on es formen els nuclis d'opinió (serveis públics, equipaments, seus socials, espais públics emblemàtics...)
  • L4.2. L’elaboració de l’Agenda de la participació competeix a la Direcció de Participació i Associacionisme, si bé requereix la col·laboració de tots els sectors i districtes per garantir-ne el manteniment i l’actualització. Cada districte i sector ha d’elaborar la seva pròpia agenda, que s’ha d’integrar a l’Agenda de la participació de Barcelona.