Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 19
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O2: Visibilitzar i comunicar l’associacionisme entre les persones
 • 19. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.2 Impulsarem la creació de xarxes interassociatives per afavorir l'intercanvi d'experiències i la realització de projectes conjunts que promoguin la diagnosi, l'anàlisi, l'avaluació i les propostes de millora de la realitat associativa
  • 1.3.4.1 Desenvoluparem una sèrie de mesures específiques que donin suport al coneixement i el desenvolupament de projectes i activitats de les associacions juvenils de la ciutat, principalment d'aquelles que mantenen una base associativa sota els principi

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F15.3 Donar suport a les entitats de tal manera que aquestes pugin difondre els seus valors
  • F3.1. Promoure campanyes de foment i sensibilització del voluntariat, de forma continuada i d'abast general
  • F3.3. Oferir recursos perquè les entitats realitzin accions pròpies de difusió i cerca de voluntariat
  • F8.4. Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la gestió i organització del voluntaria i la col·laboració del personal remunerat i voluntarial al si de les entitats
  • F3.5. Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l'entitat, fent palesa la importància i significat de la seva tasca
  • F16.1 Difondre la importància de l'associacionisme i el voluntariat com a vertebració del teixit social i escola de democràcia participativa

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

  • L1.10. La Direcció de Participació i Associacionisme (Observatori Local de la Democràcia Participativa,OLDP) i el Consell de Ciutat han de fer, cada dos anys, un recull de bones pràctiques participatives (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat), que ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat.
  • L4.10. Integrar en el banc de bones pràctiques participatives experiències tant de l’àmbit municipal com associatiu (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat). Aquest banc ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat, en el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, i constituir una eina d’aprenentatge i també un element de prestigi del model de Barcelona mitjançant la seva difusió en àmbits de col·laboració com ara l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP).
  • L5.8. En el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, impulsar la difusió de les bones pràctiques en participació de les associacions a Barcelona, revisar les experiències dutes a terme i fomentar-ne la documentació i l’avaluació.
  • L1.10. La Direcció de Participació i Associacionisme (Observatori Local de la Democràcia Participativa,OLDP) i el Consell de Ciutat han de fer, cada dos anys, un recull de bones pràctiques participatives (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat), que ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat.
  • L4.10. Integrar en el banc de bones pràctiques participatives experiències tant de l’àmbit municipal com associatiu (inclosos els casos de gestió associativa d’equipaments municipals que destaquin per la seva qualitat). Aquest banc ha de ser divulgat a totes les instàncies participatives de la ciutat, en el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, i constituir una eina d’aprenentatge i també un element de prestigi del model de Barcelona mitjançant la seva difusió en àmbits de col·laboració com ara l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP).
  • L5.8. En el marc del pla de treball de l’Observatori Local de la Democràcia Participativa de Barcelona, impulsar la difusió de les bones pràctiques en participació de les associacions a Barcelona, revisar les experiències dutes a terme i fomentar-ne la documentació i l’avaluació.