Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 149
 • date
  2011-05-14
 • ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS
 • L2: Aconseguir la Gestió Cívica d'equipaments
 • O1: Millorar les condicions i recursos de les associacions que gestionen equipaments públics
 • 159. Possibilitar que les associacions puguin utilitzar espais dels equipaments públics esportius, educatius, culturals, sanitaris.
 • Existeixen experiències, sobretot en l'ús dels espais escolars, però cal fomentar-ho més.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.3.4.3 Emprendrem estratègies que millorin l'accessibilitat i les condicions tècniques i infraestructurals de les instal·lacions i els locals de les associacions educatives en el temps lliure, així com la cerca de solucions a les problemàtiques d'espais
  • 1.4.2.1 Continuarem treballant per adequar els horaris dels equipaments i serveis de proximitat a les necessitats de la ciutadania promovent actuacions que facin compatibles els diferents usos amb els diferents cicles de vida de les persones.
  • 1.4.3.1 Impulsarem actuacions i bones pràctiques per adequar i fer compatibles els horaris de serveis públics i privats a les noves necessitats de la ciutadania i elaborarem un mapa horari de la ciutat, per informar i difondre l'horari dels serveis i equi
  • 1.7.4.7 Estudiarem amb les administracions i els òrgans municipals competents la dotació pressupostària del programa de foment de la utilització d'espais escolars en hores no lectives, per poder finançar les obres d'adequació dels accessos, així com les d

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)