Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 1
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 1. Reflexió i planificació estratègica amb la base social (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la coresponsabilitat.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.6. Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin d'eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat
   • F6.3.c Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i els materials de suport a les estructures organitzatives de les entitats:facilitar l'elaboració de Plans estratègics a les entitats
   • F8.4. Potenciar la realització de jornades i guies entorn a bones pràctiques en la gestió i organització del voluntaria i la col·laboració del personal remunerat i voluntarial al si de les entitats
   • F9.1. Actualitzar i difondre la Carta del Voluntariat de Catalunya. Entre d'altres, la nova Carta del Voluntariat incorporarà la participació del voluntariat a les entitats, la relació entre les persones remunerades i el voluntariat i la seguretat com un
   • F9.3. Estudiar la viabilitat de disposar d'un Estatut del Voluntariat
   • F10.2. Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la participació interna del voluntariat a les entitats.
   • F10.4. Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades a decidir el futur de l'entitat com l'elaboració de plans estratègics, la realització de jornades de treball, tallers i/o estudis d'opinió

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)