Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
41 41. Recerca d’altres experiències de polítiques del temps vinculades a la participació, així com de relació entre empresa i associacionisme.
50 50. Realització d’una reflexió i planificació estratègica amb les entitats de 2n i 3r nivell (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la corresponsabilitat
52 52. Revisió i Adaptació del Codi ètic de les Associacions com a eina de referència i de qualitat associativa (veure Annex 1)
54 54. Utilització de les TIC i altres mitjans per millorar les eines de comunicació i de treball mancomunant esforços tècnics i econòmics.
56 56. Creació d’una agència de comunicació associativa. Que estableixi un treball de col·laboració i continuïtat amb els diferents agents de comunicació existents. Ex Col·legi de periodistes, ...
57 57. Facilitació de campanyes de visualització de l’associacionisme en mitjans de comunicació locals i nacionals.
61 61. Elaboració d’un catàleg d’indicadors que permeti donar valor a les aportacions del teixit associatiu a la cohesió social i el bé comú.
65 65. Tenir representativitat en els òrgans de governs d’aquells espais que siguin estratègics per el sector. Ex: Obres socials, Consell Audiovisual de Catalunya, Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat, ...
68 68. Promoure accions de formació per les entitats que participen en els organismes i espais de l’administració (participació institucional, presa de decisions, representativitat ...).
71 71. Garantir la coordinació entre els diferents organismes municipals de participació sectorial i territorial de la ciutat.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171