Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
170 170. Facilitar l’accés de les associacions al parc immobiliari de les administracions en règim de lloguer o compra en condicions avantatjoses
1 1. Reflexió i planificació estratègica amb la base social (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la coresponsabilitat.
2 2. Definició de projectes innovadors, sostenibles, avaluables que s’adeqüin a les necessitats socials i dels associats.
6 6. Definició de mecanismes de gestió de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que incloguin la captació, l'acollida i la fidelització.
7 7. Definició de projectes atractius i adaptats als perfils del voluntariat.
8 8. Definició de protocols de funcionament dels òrgans de govern: convocatòria, dinamització, retorn, representativitat (gènere, intergeneracional...).
6 6. Definició de mecanismes de gestió de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que incloguin la captació, l'acollida i la fidelització.
9 9. Planificació d’accions col·lectives entre les persones associades i la ciutadania per a la transformació sòcio-comunitària als barris...
10 10. Definició de protocols de relleu a les Juntes Directives i Assemblees: clarificació tasques, funcions i rols que desenvolupin les persones membres de les Juntes directives, plans d’acollida per a nous membres de junta on s’explicitin la missió, valor
11 11. Sistematització de processos per afavorir els traspassos.
17 17. Creació de noves formes jurídiques que permetin diferenciar la realitat associativa
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171