Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
134 134. Reconeixement per part de l’administració del teixit associatiu com a interlocutor vàlid en els processos de disseny dels espais públics.
149 159. Possibilitar que les associacions puguin utilitzar espais dels equipaments públics esportius, educatius, culturals, sanitaris.
151 151. Creació de nous equipaments associatius a la ciutat.
152 152. Reclamar el paper del sector associatiu com a interlocutor vàlid en qualsevol procés que iniciï l’Ajuntament de Barcelona que afecti el funcionament dels equipaments cívics.
160 160. Promoure la flexibilització i ampliació d’horaris de les associacions amb patrimoni propi per cobrir diferents necessitats d’ús per a d’altres associacions i activitats. Ex: ateneus, casals, ...
162 162. Promoure la masoveria urbana per l´ús social dels locals desocupats com a forma d'amortització social per part de les associacions
164 164. Creació de nous equipaments associatius a la ciutat.
167 167.Elaboració d’un conveni de relació amb el Patronat Municipal d’Habitatge que permeti avançar en les línies estratègiques del patrimoni i ús dels locals públics de les associacions
168 168. Exigir transparència i informació sobre les herències intestades i facilitar l'accés de totes les associacions a aquestes.
169 169. Promoure l'incorporació per a ús associatiu els béns immobles provinents de les herències intestades, via convenis.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171