Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
89 89. Desenvolupar una línea de convenis o subvencions plurianuals de manera pública i oberta per a totes les associacions, no només “les grans”, per tal de garantir l’elaboració de projectes d’interès cívic i social. Establint criteris
98 98. Realització d’un estudi que identifiqui els impostos, les taxes i preus públics, identificant el tracte que reben les associacions i altres agents.
99 99. Coneixement de les lleis i elaboració de dictàmens
100 100. Aplicació de la llei de morositat en les administracions públiques. BOE. Llei 15/2010 de 5 de juliol. Entrada en vigor previ procés d’adaptació l’1 de gener de 2013.
101 101. Creació d’una comissió de treball d’anàlisis i adequació de les taxes per implementar la proposta de taxes associatives i diferenciada del sector lucratiu.
102 102. Aplicació de la llei de morositat en les administracions públiques. BOE. Llei 15/2010 de 5 de juliol. Entrada en vigor en la seva totalitat l’1 de gener de 2013.
103 103. Agilitzar els terminis de pagament de les administracions.
104 104. Unificació dels criteris i procediments de les diferents administracions (finestreta única, signatura digital, justificació de subvencions atorgades per a diferents administracions, ...).
105 105. Incrementant del percentatge actual de desgravació en associacions i fundacions i aplicació dels beneficis fiscals també a les associacions. Ex: quotes, donatius.
106 106. Agilitzar els requisits i els tràmits per a poder obtenir la Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171