Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
46 46. Impulsar iniciatives per donar a conèixer els diferents col·lectius i associacions de l'entorn més proper obrint els centres de treball a les entitats
49 49. Identificació i optimització dels recursos i serveis compartits entre les associacions.
60 60. Creació d’una comissió de reflexió sobre els rols de les entitats de segon i tercer nivell.
74 74. Elaboració de criteris objectius per a la gestió / prestació de serveis: capacitat gestora, mecanismes de treball, impacte social ...
75 75. Impuls de convocatòries de subvencions / justificació a través de les despeses d’estructura, recursos humans, despeses corrents fruit del consum d’aigua, telèfon, etc...
76 76. Impuls de noves convocatòries més específiques per estructura (plans participació, qualitat democràtica), excel·lència i innovació (processos de qualitat, plans estratègics, plans d’innovació...), projecte-acció, infraestructura (obres, despeses nota
79 79. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri obligatori per accedir a algunes subvencions, convenis o com a element a puntuar en el procés tècnic.
82 82. Aplicació de criteris objectius i unificats que regulin el desenvolupament de serveis. Ex. Gestió Cívica.
84 84. Facilitar els tràmits i la documentació a aportar mitjançant accions de suport als processos de sol·licitud de les subvencions.
86 86. Establir de manera oficial i de concurrència pública diferents línies de subvencions/finançament: subvencions anuals, convenis anuals, convenis plurianuals, línies pròpies per a entitats de 1r grau, línies pròpies per les de 2n grau...
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171