Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
153 153. Adaptar el finançament dels projectes de gestió cívica a la realitat associativa.
155 155. Realització d’un estudi que aprofundeixi en la rendibilitat social, cohesió, consciència cívica i cultura democràtica que genera la gestió cívica.
156 156. Establir indicadors socials dels projectes de gestió ciutadana per mesurar el seu grau de compromís social i incorporar-los en l'avaluació dels projectes de gestió cívica que existeixen a la ciutat.
155 155. Realització d’un estudi que aprofundeixi en la rendibilitat social, cohesió, consciència cívica i cultura democràtica que genera la gestió cívica.
156 156. Establir indicadors socials dels projectes de gestió ciutadana per mesurar el seu grau de compromís social i incorporar-los en l'avaluació dels projectes de gestió cívica que existeixen a la ciutat.
155 155. Realització d’un estudi que aprofundeixi en la rendibilitat social, cohesió, consciència cívica i cultura democràtica que genera la gestió cívica.
156 156. Establir indicadors socials dels projectes de gestió ciutadana per mesurar el seu grau de compromís social i incorporar-los en l'avaluació dels projectes de gestió cívica que existeixen a la ciutat.
159 159. Elaboració del mapa i diagnòstic d’equipaments associatius de la ciutat que permeti definir: Quins locals tenen les associacions, en quin estat es troben, quin és el grau d'ocupació i quin ús en poden fer altres associacions
12 12. Potenciar el suport des de Torre Jussana i altres agents en els processos de reflexió estratègica.
16 16. Garantir el suport i la coordinació en els processos de reflexió estratègica dels diferents agents de les administracions (Xarxanet, Torre Jussana, Diputació...)
20 20. Realització de campanyes creatives de foment de l’associacionisme.
21 21. Elaboració de plans de comunicació a les associacions que tinguin en compte la diversitat d’agents al voltant del sector associatiu.
32 32. Desenvolupar eines d'investigació pròpies i promoure les capacitats d'incidència associativa en els organismes d'investigació sociològica
40 40. Reivindicació de polítiques de conciliació de la vida personal, laboral i associativa (horaris flexibles que assumir responsabilitats amb plenes garanties.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171