Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
132 132. Anàlisi de l'ús que es fa de l'espai públic, i de les necessitats associatives així com de la seva gestió per avaluar i concretar propostes de futur elaborant una diagnosi que identifiqui els problemes existents
133 133. Elaboració per part de les associacions de propostes, acords i mesures sobre els dissenys urbanístics, de mobiliari, i il·luminació, que tinguin en compte la polivalència dels espais públics i la seva accessibilitat i els processos d’obres en la via
135 135. Millora d’espais de diàleg, planificació i consens entre les administracions i les associacions del territori per establir un marc de treball dels espais públics, el disseny i el tipus d’equipaments urbans i la seva accessibilitat.
136 136. Creació d’un espai de trobada interassociativa a nivell de ciutat per incidir en la definició dels criteris per a la utilització dels espais públics a tota la ciutat
137 137. Conèixer la normativa municipal que s’aplica en la utilització de l’espai públic.
138 138. Coresponsabilització entre les associacions i l’Administració sobre les activitats que es fan a l’espai públic. Coneixement de les lleis i ordenances que hi ha actualment.
140 140. Modificació de les normatives i reglaments a les característiques de les associacions en funció de la diagnosi que s'ha fet de les associacions
141 141. Modificació de les normatives i reglaments a les característiques de les associacions en funció de la diagnosi que s'ha fet de les associacions
142 142. Coresponsabilització entre les associacions i l’Administració sobre les activitats que es fan a l’espai públic.
143 143. Creació a partir de la Plataforma de Gestió Cívica d'un marc de negociació per proposar i millorar les normatives de gestió cívica en els equipaments (veure annex 2)
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171