Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
151 151. Creació de nous equipaments associatius a la ciutat.
152 152. Reclamar el paper del sector associatiu com a interlocutor vàlid en qualsevol procés que iniciï l’Ajuntament de Barcelona que afecti el funcionament dels equipaments cívics.
153 153. Adaptar el finançament dels projectes de gestió cívica a la realitat associativa.
154 154. Afavorir l’assoliment d’un marc laboral que permeti el creixement i millora professional del sector
155 155. Realització d’un estudi que aprofundeixi en la rendibilitat social, cohesió, consciència cívica i cultura democràtica que genera la gestió cívica.
156 156. Establir indicadors socials dels projectes de gestió ciutadana per mesurar el seu grau de compromís social i incorporar-los en l'avaluació dels projectes de gestió cívica que existeixen a la ciutat.
157 157. Incorporació de la participació de les associacions en equipaments municipals on no hi ha cap tipus de gestió cívica.
158 158. Afavorir la visualització de les entitats gestores dels projectes de gestió cívica mitjançant una política municipal de comunicació en què es prevegi aquesta realitat.
159 159. Elaboració del mapa i diagnòstic d’equipaments associatius de la ciutat que permeti definir: Quins locals tenen les associacions, en quin estat es troben, quin és el grau d'ocupació i quin ús en poden fer altres associacions
160 160. Promoure la flexibilització i ampliació d’horaris de les associacions amb patrimoni propi per cobrir diferents necessitats d’ús per a d’altres associacions i activitats. Ex: ateneus, casals, ...
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171