Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
73 73. Creació d’un comitè d’ètica interna per a les entitats que gestionin/prestin serveis per no perdre de vista els objectius fundacionals de l’associació (missió, valors...).
77 77. Recompensar amb una línia de finançament específica a les associacions que actuen com a agents interlocutors amb l'administració desenvolupant plans d’actuació municipal, pla d’immigració, pla de joventut, ...
78 78. Compensació econòmica pels treballs (informes, memòries, avaluacions, ...) que es desenvolupen per a l’administració (ex: en els consells municipals, en els consells de districte, ...).
80 80. Aplicació de criteris com el nombre de socis de l’associació, trajectòria i tasca en el territori corresponent, impacte social...
81 81. Aplicació en la valoració d’atorgament i en la justificació de subvencions el criteri d’impacte social de les activitats.
87 87. Fer públics els criteris tècnics d’atorgament de les subvencions, no només les quantitats concedides.
88 88. Incorporar agents externs en el procés de valoració.
90 90. Realitzar un acte públic on és faci el lliurament dels convenis plurianuals.
91 91. Seguiment del compliment del conveni entre l’associació i l’administració mitjançant mecanismes de transparència
92 92. Facilitar avals a les associacions que presten serveis de l’administració o gestionen equipaments.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171