Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
53 53. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri de puntuació per accedir a convenis, locals, participació en espais municipals ...
59 59. Posar en marxa un portal d’entitats que permeti a la ciutadania disposar d’una agenda d’activitats lúdiques, culturals, educatives i socials.
62 62. Elaboració d’una diagnosi de cada sector per compartir publicacions, estudis, base de dades i estadístiques que es puguin utilitzar des de tots els sectors
63 63. Millorar, revisar i classificar per formes jurídiques el Fitxer General d'Entitats (associacions, fundacions, cooperatives, sindicats, partits polítics, …)
64 64. Fer seguiment i avaluació del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana
69 69. Incorporació de millores en el funcionament dels espais de participació municipals i de l’administració en general.
70 70. Fer dels espais informatius i consultius de l’administració, uns espais amb capacitat de decisió.
145 145. Desenvolupament d'un reglament que desenvolupi la gestió cívica a Barcelona tal com preveu la Carta Municipal i les normes reguladores de participació ciutadana
147 147. Prioritzar la gestió cívica com a forma d'externalització de serveis i equipaments incloent clàusules socials quan aquesta no siguin possible
148 148. Facilitar la participació de les associacions en els processos de disseny de les activitats en els equipaments cívics.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171