Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
19 19. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència.
23 23. Revisió, organització, actualització i manteniment del Fitxer Generals d’Entitats
25 25. Fer campanyes de difusió dels projectes associatius en els mitjans de comunicació de l’Administració.
28 28. Recull d’experiències i bones pràctiques de funcionament i dels projectes de l’associació
48 48. Difondre convenis i/o altres formes de col·laboració entre associacions per gestionar nous projectes de base democràtica (model Associació d’Interessos econòmics).
51 51. Fer de les coordinadores associatives un dels agents de referència, interlocució i promoció del teixit associatiu
5 5. Definició d’un pla de formació per les persones més implicades, juntes directives, voluntaris, persones associades i equips tècnics.
29 29. Coneixement de les capacitats i potencialitats de les persones associades.
42 42. Impuls de polítiques del temps que incloguin les associacions com actor estratègic en el pacte del temps de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres plans.
47 47. Creació d’espais de participació i coordinació associativa (sectorials i territorials) i consolidació de les ja existents.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171