Posicionament del CAB al voltant de l’Avantprojecte de Llei de Voluntariat

manosDes del Consell d’Associacions de Barcelona, CAB volem aportar una sèrie de reflexions en relació a l’Avantprojecte de Llei de Voluntariat i la seva relació amb l’associacionisme del país amb la voluntat der fer un esforç conjunt i trobar la millor solució de consens.

En primer lloc, volem manifestar que aquest Avantprojecte de Llei dóna les respostes oportunes a una bona part de les preocupacions i necessitats de les entitats que treballen amb voluntariat, especialment les de l’àmbit de l’acció social.

pdfPosicionament del CAB proposta Llei Voluntariat.pdf

Malgrat tot, i sent conscients de la diversitat, complexitat i heterogeneïtat que presenta el teixit associatiu català,  entenem que algunes associacions no sentin recollida la seva realitat en el marc d’aquest avantprojecte de llei. 

La proposta de Llei, en el seu preàmbul, manifesta que existeixen diferents formes de participació i col·laboració ciutadana i que no tot és voluntariat amb un reconeixement explícit del paper històric que ha tingut l’associacionisme en les seves diferents variants. Aquest és un fet que no podem oblidar, ja que existeix una gran diversitat ideològica, sociològica, d’àmbits d’actuació i de tipus d’activitat que condiciona profundament el debat al voltant de l’Avantprojecte de Llei de Voluntariat. 

Més enllà d’aquesta diversitat ideològica, i també fruit d’aquestes diferents mirades, considerem que  existeixen diverses interferències que condicionen el debat:

  • Heterogeneïtat conceptual del sector. Existeix un ampli ventall de terminologia dins de l’associacionisme, voluntariat, activisme, militància, monitors, educadors, esportistes... Cada sector es sent còmode amb un terme diferent i fins i tot, s’arriben a sentir incòmodes amb que els denominin amb un dels altres termes.
  • Confusió terminològica. D’altra banda, els darrers anys s’ha produït una confusió entre “voluntariat” i “voluntariat d’acció social”. La feina que han fet les entitats de voluntariat d’acció social els ha permès capitalitzar el terme voluntariat i ha generat una confusió en una part del sector que entén “voluntariat” com aquell que fa referència tan sols a l’àmbit de l’acció social.
  • Dualitat entre la figura d’associat i de voluntari. Una part de les associacions del país tenen una relació amb els seus membres en termes d’associat/des (soci/es) i entenen que aquesta relació ja queda regulada pel Llibre III del Codi Civil Català on es regula la relació  d’aquests (tipologies i drets i deures).
  • Diversitat de model d’entitats. La diversitat existent també es reflexa en el model d’entitats, sobretot  en la dicotomia entre les entitats amb direcció política voluntària i les que tenen una direcció política sobretot tècnica. Des de l’associacionisme defensem la forma jurídica d’associació ja que volem que es prioritzi el model on la direcció política està en mans de la gent que participa d’una manera voluntària. 

Tots aquests elements estan presents en el debat de l’Avantprojecte de la Llei de Voluntariat i fa molt difícil que es pugui mantenir un posicionament de consens. Malgrat tot des del CAB fem una crida al sector per aprofitar el debat de l’Avantprojecte de llei de Voluntariat per a:

  1. Defensar el model associatiu. Entenem que qui dinamitza la societat són les associacions mitjançant els seus associats i els projectes que executen. En tot cas el que ha de fer el govern és impulsar polítiques que fomentin aquest model associatiu, és a dir que potenciïn el fet que la gent es faci sòcia de l'entitat com a forma de vincular el compromís, grau d’implicació i sosteniment. Un compromís que es produeix de forma lliure i  voluntària  per dedicar el temps de forma altruista. Per això, considerem que  aquesta llei hauria de prioritzar el voluntariat exercit des dels valors democràtics en el marc d’una associació.
  2. Visibilitzar el model de voluntariat català. Sabem que dins de la gran diversitat d’associacions hi ha moltes que han construït un model de voluntariat que cal mantenir davant les amenaces de la futura “Ley estatal de Voluntariado”, el voluntariat dins les administracions públiques i les males pràctiques de voluntariat corporatiu. Cal que deixar clar que volem que el terme Voluntariat ha d’estar vinculat a l’associacionisme.
  3. Vetllar perquè, més enllà dels riscos del voluntariat administratiu, evitem futures estratègies de gestió de voluntariat en mans d’unes poques i grans associacions i fundacions. Cal que les administracions locals treballin en primer terme amb les entitats properes sempre que es pugui i com a forma de potenciar l'associacionisme.
  4. Vetllar per la definició de mecanismes de gestió i formació de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que contemplin la captació, acollida, fidelització i desvinculació.
  5. Ampliar i redefinir els actuals cinc àmbits de voluntariat, entenen que algunes expressions que si fan també són ampliables a altres realitats i, visualitzar així alguns sectors prou importants que queden diluïts per recollir d’una millor manera les diferents singularitats. 

 

Per això fem una crida a les associacions del país que es puguin sentir còmodes davant d’aquestes premisses per fer un esforç conjunt i trobar la millor solució de consens.