Les associacions del CAB proposem un nou model de subvencions

subv2016Les Associacions del CAB, en el marc de la seva Assemblea i fruit de la feina continua d’anàlisis de la convocatòria de subvencions des de l’edició 2012, proposem un sèrie de reflexions amb l’objectiu de promoure un canvi en el model de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. 

Podeu accedir a la resolució en el següent pdfenllaç

  1. Creació d’una taula de treball conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona que permeti iniciar aquest procés de canvi. Malgrat que valorem molt positius els avenços produïts des de l’Oficina de Subvencions, creiem que poques millores tècniques es poden produir, i que gran part de les futures millores s’han de produir des del lideratge polític.
  2. Les subvencions promouen que les associacions "facin" i està clar que cal saber, consensuar i compartir allò que les associacions "fan". Però encara més important es allò que les associacions "son" i representen, per la riquesa de la ciutat en capital humà, cohesió, civilitat i resiliència. El veritable objectiu de les subvencions ha de ser l'enfortiment i la vitalització de les associacions, encara que sigui de forma indirecte mitjançant el finançament de llurs activitats. Cal incorporar criteris que reflecteixin aquest objectiu.
  3. Cal que la convocatòria doni respostes a les veritables necessitats. Actualment l’Ajuntament de Barcelona disposa de pocs mecanismes per conèixer la realitat associativa. S’hauria de treballar per tal de permetre adaptar de forma contínua la convocatòria de subvencions a la realitat associativa. Impulsar conjuntament amb les associacions el Panoràmic permetria disposar d’aquest coneixement.
  4. Cal adequar el model a aquesta realitat. Cada edició varien els programes temàtics així com els criteris d’incompatibilitats de presentació de projectes. Caldria impulsar mecanismes de seguiment en els espais de participació que permetin fer seguiment/validació d’aquests criteris.  Per facilitar aquesta adequació proposem que sigui preceptiu dels diferents espais participatius de l’Ajuntament compartir i posar a debat la proposta de modificació de criteris de la següent convocatòria.
  5. També cal adequar els sistemes de seguiment de les subvencions que parteixin de la confiança entre sector associatiu i administració i que els criteris de puntuació s’adeqüin a la realitat. Sobretot aquest esforç s’ha de realitzar en els criteris del districtes, on constatem que la relació entre la quantitat atorgada i la puntuació no és correlativa en el cas dels districtes. Per tant proposem una adequació dels criteris de puntuació de districtes a la realitat associativa.
  6. En la línia d’adaptar-se a la realitat, proposem que es facilitin espais de suport i de foment de reformulació de projectes.
  7. La convocatòria de subvencions ha de prioritzar l’associacionisme arrelat al barri. Barcelona té un moviment associatiu molt arrelat al territori. Malgrat aquesta vitalitat, en els darrers anys la tendència respecte el suport econòmic a projectes d’àmbit districte ha anat disminuint en relació a l’àmbit ciutat. Proposem que aquesta tendència canviï prioritzant l’arrelament associatiu en cadascun dels districtes.
  8. Cal més transparència. Caldria aprofundir en la difusió també de les subvencions extraordinàries i els convenis, així com propostes innovadores en la línia de publicar els projectes més ben valorats de cada edició per compartir les bones experiències i generar coneixement.
  9. La convocatòria de subvencions no pot ser per empreses. Malgrat que es dona per suposat que les subvencions estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre, actualment hi ha àmbits als quals es poden presentar empreses i altres formes jurídiques. És dona la situació que entre  els 10 projectes amb major import subvencionat es troben 5 empreses.