Les associacions de Barcelona reclamem un PAM de consens

Les associacions de Barcelona sempre hem volgut formar part dels processos participatius, especialment d’aquells que tenen incidència en la definició de les polítiques públiques de la nostra ciutat, com els Plans d’Actuació Municipal (PAM) i Plans d’Actuació de Districte (PAD). En els darrers anys aquests processos han intentat corresponsabilitzar la ciutadania organitzada i no organitzada amb l'avenir de la ciutat, amb més o menys èxit. 

Més enllà dels processos participatius, des del sector associatiu hem intentat que els documents dels Plans d’Actuació ens permetessin fer un seguiment acurat de les polítiques públiques i dels compromisos adquirits. Aquesta avaluació constant, que considerem necessària per enfortir la democràcia, ha estat bastant deficitària al llarg dels darrers anys.

Un any i mig després de les darreres eleccions i d'haver posat en marxa l'eina Decidim Barcelona, la qual ha possibilitat un engrescador procés participatiu i ha permès recollir 10.860 propostes i 165.121 suports – amb la implicació de moltes entitats -, en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció es va votar en contra de l’aprovació inicial del PAM 2016-2019. Amb aquest context, des del CAB volem fer una crida als responsables polítics de la ciutat perquè facin realitat:

  • La corresponsabilitat de tots els grups municipals per arribar a un acord polític de mínims a partir de les propostes de la ciutadania recollides al PAM i als PADs.
  • El diàleg a totes bandes; per això el PAM hauria de ser aprovat en un Ple Municipal de l’Ajuntament i no com a Mesura de Govern. De manera anàloga els PADs haurien de ser aprovats als Plens de Districte. 
  • La definició i concreció de les actuacions previstes; prioritzar-les i calendaritzar-les amb els agents implicats en el seu desenvolupament, així com dotar-les del corresponent pressupost.
  • El seguiment del procés participatiu i d’implantació i desenvolupament del PAM al Consell de Ciutat, màxim òrgan participatiu de l’ajuntament, així com el seguiment dels PADs de districte als corresponents Consells de districte.
  • L'establiment de mecanismes de control periòdic i d’avaluació final per tal que el Govern Municipal pugui rendir comptes del desplegament d'aquests plans.

[PDF]: Les associacions de Barcelona reclamem un PAM de consens