El CAB elabora una anàlisi de la resolució de les subvencions a BCN 2013

subvencions2013

Aquest informe ens permet disposar d’un coneixement exhaustiu sobre l’aplicació dels criteris per a l’atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats i serveis de districte i de ciutat, a partir de l’anàlisi de la resolució de la convocatòria del 2013.

Des del CAB, i en el moment actual, amb la convocatòria de subvencions 2014 i l’elaboració del Pla de Suport a les Associacions de Barcelona, fem arribar les següents recomanacions a l'Ajuntament de Barcelona i a la resta d'associacions:

 

  • Cal vetllar per reduir el número de subvencions denegades per falta de pressupost municipal. Aquest actualment està en un 22,3% i proposem reduir-lo en un futur.
  • Cal millorar la relació existent entre qualitat del projecte i la subvenció rebuda. Caldria valorar la possibilitat d'assegurar una subvenció mínima lligada a aquesta variable.
  • Continuar el treball per a la millora de la simplificació, transparència i qualitat del procés de subvencions.
  • Proposem que a partir del 2014 es difonguin, com a exemples de bones pràctiques els projectes que hagin obtingut més de 8 punts de valoració tècnica.
  • Cal donar eines, tant des de les Federacions d’Associacions com des de Torre Jussana, per millorar l'elaboració de projectes i reduir el número i el percentatge de projectes que no arriben a la nota mínima de tall.
  • Cal definir accions formatives i informatives prèvies a l'inici del procés de subvencions. Així facilitem la feina de les associacions i podrem reduir el número de subvencions denegades per requisits tècnics (18%) i administratius (7,4%).
  • Cal establir subvencions plurianuals quan aquestes incideixin en programes/projectes/accions que així ho requereixin, per tal de facilitar la continuïtat d’aquestes.

Enllaç amb anàlisi.

En la convocatòria 2013 es van presentar un total de 4.807 projectes. El nombre de projectes va ser més elevat que en la convocatòria 2012, fet que s’explica per la incorporació de les línies de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” i de la novedosa “Foment d’activitats organitzatives”. Gairebé han estat subvencionats tres de cada quatre projectes presentats.

Respecte les subvencions atorgades hem analitzat els projectes en referència als àmbits temàtics. Cal destacar estaquem que un 70% dels projectes subvencionats fan referència a 4 dels 15 àmbits existents: Cultura, Esports, Qualitat de vida i Participació i Associacionisme. També els hem analitzat respecte als àmbits territorials, on destaquem que 1 de cada 2 projectes subvencionats fan referència a l’àmbit territorial de ciutat i que es produeix una distribució territorial segons districtes desigual. En referència a la puntuació obtinguda la mitjana global és de 6,5 punts. Segons àmbit temàtic, destaquen per sobre de la mitjana Convivència i Civisme, Drets Civils, Participació i Associacionisme, Qualitat de Vida i Dones; i segons districte destaquem l’elevada puntuació de Sants Montjuïc i Gràcia, superiors a 7 punts.

Respecte les subvencions denegades destaquen les que no han estat acceptades per puntuació inferior a la nota de tall (47%). També destaquen les subvencions denegades per manca de pressupost (22,3%).